PathCAN held talks with SOS International Group

At 10:00 a.m on November 23, 2023, PathCAN Academy Co., Ltd. had a discussion with SOS International Group at SOS Group office – 3rd Floor, Bcons Tower II Building – 42/1 Ung Van Khiem, Binh Thanh District , Ho Chi Minh City.

We discussed the topic: “How to make studying in Canada more successful” with the following content:

1- Common reasons for study abroad failures;

2- Focus on in terms of preparation for study abroad;

3- Why choose studying overseas over working overseas?

4- Challenges for Vietnamese students;

5- What do employers appreciate in graduates?

6- How can we assist students with choosing a major and preparing for visas?

After negotiations, we shared opinions to support Vietnamese students studying abroad effectively and successfully, first in Canada.

Vào lúc 10h00 sáng ngày 23/11/2023, Công ty TNHH PathCAN Academy đã có buổi toạ đàm với SOS International Group tại văn phòng Tập đoàn SOS – Tầng 3, Tòa nhà Bcons Tower II – 42/1 Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã cùng thảo luận về về chủ đề: “How to make study in Canada more successful” với nội dung như sau:

  1.     Các lý do thường gặp làm cho việc du học bị thất bại;
  2.     Những nội dung cần chú trọng khi chuẩn bị cho việc đi du học;
  3.     Tại sao bạn chọn du học nước ngoài thay vì làm việc tại nước ngoài?
  4.     Các thách thức đối với sinh viên Việt Nam;
  5.     Các nhà tuyển dụng đánh giá cao điều gì ở sinh viên tốt nghiệp?
  6.     Chúng ta sẽ hỗ trợ sinh viên chọn ngành như thế nào và chuẩn bị cho việc xin thị thực du học ra sao?

Sau khi toạ đàm, chúng tôi cùng chia sẻ các ý kiến đóng góp nhằm hỗ trợ sinh viên Việt Nam du học hiệu quả và thành công tại nước ngoài, trước mắt là Canada.